fibromyalgia pain is similar to lyme disease

fibromyalgia pain is similar to lyme disease